22 december 2017

Nytt projekt CooCreate – Sociala Innovationer och Samhällsentreprenörskap i Halland

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland.

 

 

 

 

Den 1 januari 2018 startar projektet ”Social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland” med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland.
Coompanion Halland är projektägare till det tre år långa projektet som vi kommer att driva tillsammans med Högskolan i Halmstad. Under 2016/2017 genomfördes en förstudie kring ämnet, vilken visade att det finns ett behov av en tydligare struktur för att ge stöd och affärsutveckling till samhällsentreprenörer inom det befintliga innovationssystemet.

 

Projektet i korthet
Syftet med projektet är att genom kunskapsuppbyggnad, metodprövning, följeforskning,
nätverksbyggande och affärsutvecklande aktiviteter skapa struktur för hur arbetet med att ta tillvara på och
bidra till utveckling av sociala innovationer och samhällsentreprenöriella verksamheter i Halland ska
utformas.

Vår övergripande målbild är att det ska finnas kunskap, struktur och metoder som gör att sociala innovationer
och samhällsentreprenörskap är givna delar i det halländska innovationssystemet som bidrar till att fler små
och medelstora konkurrenskraftiga företag kan kombinera entreprenörskapets logik med samhällsnyttiga mål.
Genom att det är en sektor som generellt adresserar samhällsutmaningar såsom t.ex. miljömässig hållbarhet,
lika möjligheter, jämställdhet och icke-diskriminering är det helt avgörande att de metoder och verktyg som
projektet testar och i förlängningen implementerar tar fasta på dessa faktorer.

Projektets primära målgrupp är kvinnor och män, oavsett etnisk tillhörighet, ålder, sexuell
läggning eller funktionsnedsättning, som finns i blivande eller befintliga små eller medelstora
samhällsentreprenöriella företag, inom den idéburna sektorn/den sociala ekonomin, som genom sitt
samhällsengagemang vill testa nya kunskaper, nätverk och modeller för att utveckla sektorn.

Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras är:
– sociala innovations Lab
– inspirations- och kunskapshöjande aktiviteter (föreläsningar, workshops, lärkonferenser, studiebesök m.m.)
– ta fram och utvärdera affärsutvecklingsmetoder
– ge affärsutveckling till minst 30 verksamheter inom den primära målgruppen
– följeforskning, utvärdering och effektmätning av metoder och modeller

Projektets resurser består av projektledare och projektmedarbetare både från Coompanion och Högskolan i Halmstad. Styrgruppen består av representanter från projektets partners samt från Region Halland, som är medfinansiär. Det finns även en referensgrupp bestående av relevanta aktörer från ideell, privat och offentlig sektor, intermediärer och befintliga samhällsentreprenörer. Gruppen kommer att fungera rådgivande till projektledare och samtidigt delvis utgöra projektets sekundära målgrupp. En extern utvärderade kommer att
kopplas till projektet. Som ett resultat av projektet vill vi ta fram en handlingsplan för en arena för social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland, som i förlängningen kan bli en permanent verksamhet.

 

 

Dela